نماد دولت الکترونیک
گزارش
گزیده خبرها

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی ( نسخه آزمایشی )

کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 50
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت اول
80* آزمون آنلاین1398/12/291394/09/22دریافت کارت
98008امدادگر خودرو1398/11/17دریافت کارت
9800698 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان    1398/11/03دریافت کارت
9416798 هماهنگ مرحله نهم1398/11/03دریافت کارت
9800798 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/11/03دریافت کارت
9416698 هماهنگ مرحله هشتم1398/10/05دریافت کارت
9800498 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/09/07دریافت کارت
9416598 هماهنگ مرحله هفتم1398/09/07دریافت کارت
9800598 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان    1398/09/07دریافت کارت
9416498 هماهنگ مرحله ششم1398/08/02دریافت کارت
9800298 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1398/06/29دریافت کارت
9800398 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/06/29دریافت کارت
9416098 هماهنگ مرحله پنجم1398/06/28دریافت کارت
9415998 هماهنگ مرحله چهارم1398/05/31دریافت کارت
9415898 هماهنگ مرحله سوم1398/04/27دریافت کارت
9416298 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1398/03/31دریافت کارت
9416398 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1398/03/31دریافت کارت
9415798 هماهنگ مرحله دوم1398/03/30دریافت کارت
9415698 هماهنگ مرحله اول1398/02/05دریافت کارت
94150زنان سرپرست خانوار 971397/12/23دریافت کارت
9412397 هماهنگ مرحله هشتم1397/12/10دریافت کارت
9414697 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان1397/12/10دریافت کارت
9414797 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/12/10دریافت کارت
9414997 آزمون تکنسین های سامسونگ1397/12/03دریافت کارت
9414897 آزمون داوطلبین سرباز در دی ماه1397/10/29دریافت کارت
9412297 هماهنگ مرحله هفتم1397/10/14دریافت کارت
9414497 مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان1397/10/14دریافت کارت
9414597 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/10/14دریافت کارت
9414397 آزمون داوطلبین سرباز در آذرماه به صورت آزمایشی1397/09/13دریافت کارت
9412197 هماهنگ مرحله ششم1397/09/02دریافت کارت
9414197 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان1397/09/02دریافت کارت
9414297 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/09/02دریافت کارت
9412097 هماهنگ مرحله پنجم1397/07/27دریافت کارت
9413897 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1397/07/27دریافت کارت
9413997 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/07/27دریافت کارت
9413797 هماهنگ استان مرکزی1397/07/03دریافت کارت
9411997 هماهنگ مرحله چهارم1397/06/16دریافت کارت
9413597 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان1397/06/16دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 50
ردیفمرحلهزمان آزمون کتبیزمان اخذ کارت ورود به جلسه عملی نوبت اولکارت ورود به جلسه آزمون عملی نوبت دوم
80* آزمون آنلاین1398/12/291394/09/22دریافت کارت
98008امدادگر خودرو1398/11/17دریافت کارت
9800698 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان    1398/11/03دریافت کارت
9416798 هماهنگ مرحله نهم1398/11/03دریافت کارت
9800798 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/11/03دریافت کارت
9416698 هماهنگ مرحله هشتم1398/10/05دریافت کارت
9800498 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/09/07دریافت کارت
9416598 هماهنگ مرحله هفتم1398/09/07دریافت کارت
9800598 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان    1398/09/07دریافت کارت
9416498 هماهنگ مرحله ششم1398/08/02دریافت کارت
9800298 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1398/06/29دریافت کارت
9800398 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1398/06/29دریافت کارت
9416098 هماهنگ مرحله پنجم1398/06/28دریافت کارت
9415998 هماهنگ مرحله چهارم1398/05/31دریافت کارت
9415898 هماهنگ مرحله سوم1398/04/27دریافت کارت
9416298 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1398/03/31دریافت کارت
9416398 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1398/03/31دریافت کارت
9415798 هماهنگ مرحله دوم1398/03/30دریافت کارت
9415698 هماهنگ مرحله اول1398/02/05دریافت کارت
94150زنان سرپرست خانوار 971397/12/23دریافت کارت
9412397 هماهنگ مرحله هشتم1397/12/10دریافت کارت
9414697 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان1397/12/10دریافت کارت
9414797 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/12/10دریافت کارت
9414997 آزمون تکنسین های سامسونگ1397/12/03دریافت کارت
9414897 آزمون داوطلبین سرباز در دی ماه1397/10/29دریافت کارت
9412297 هماهنگ مرحله هفتم1397/10/14دریافت کارت
9414497 مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان1397/10/14دریافت کارت
9414597 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/10/14دریافت کارت
9414397 آزمون داوطلبین سرباز در آذرماه به صورت آزمایشی1397/09/13دریافت کارت
9412197 هماهنگ مرحله ششم1397/09/02دریافت کارت
9414197 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان1397/09/02دریافت کارت
9414297 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/09/02دریافت کارت
9412097 هماهنگ مرحله پنجم1397/07/27دریافت کارت
9413897 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان1397/07/27دریافت کارت
9413997 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان1397/07/27دریافت کارت
9413797 هماهنگ استان مرکزی1397/07/03دریافت کارت
9411997 هماهنگ مرحله چهارم1397/06/16دریافت کارت
9413597 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان1397/06/16دریافت کارت